Projenin Dünü / Bugünü

PROJENİN DÜNÜ

Turgut Cansever tarafından Sivas Kaleardı Gökmedrese Koruma Amaçlı İmar Planı; II. derece arkeolojik sit alanı olan Sivas Kalesi (Toprak Kale) ve III. derece arkeolojik sit alanı olan ve kalenin güneydoğu eteklerinde bulunan geleneksel konut dokusuna sahip alan için hazırlanmıştır.

Sivas Kalesi Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.02.1992 tarih ve 1225 sayılı kararı ile II. derece arkeolojik sit alanı (4.8 ha) güneydoğu etekleri ise III. derece arkeolojik alanı (7.5 ha) olarak tescil edilmiştir. Tescil işleminin ardından alanda Turgut CANSEVER başkanlığında oluşturulan planlama ekibi tarafından koruma ve yenilemeye yönelik koruma amaçlı imar planı hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Hazırlanan koruma amaçlı imar planı Koruma Amaçlı İmar Planı; Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.1997 tarih ve 2151 sayılı kararı ile kabul edilmiş,  Belediye Meclisinin 14.05.1997 tarih ve 11sayılı kararı ile onanmıştır.

10 hektar alana yönelik olarak yapılan koruma amaçlı imar planında 5 hektarı yerleşim alanı 5 hektarı ise kale arkeolojik park alanından oluşmaktaydı. Planda kişi başına 20 m2 pasif yeşil alan tasarlanmış, konut alanında 1-2-3 katlı evler şeklinde  taks: 0,40 kaks. 0,77 Hmax: 9,5 yapılaşma öngörülmüş, ticaret ve yönetim alanında ise kaks: 1 Hmax: 3,50 olarak yapılaşma şartı getirilmiştir.

1997 Turgut Cansever Koruma İmar Amaçlı Planı

1997 Turgut Cansever Koruma İmar Amaçlı Planı

Projeye göre 156 tek katlı dubleks ve tripleks yapılardan oluşan tarihi Türk mimarisinin motifleri ile işlenmiş bir mahalle düşünülmüştür. Bu binalar Türk mimarisinin izlerini taşıyan modern bahçeli, az katlı gürültüyü içerisine almayan konutlar olarak tasarlanmıştır.

Koruma amaçlı imar planında üç adet çocuk parkı, günlük ihtiyaçları karşılayacak ticaret alanı ve yönetim binası bulunmaktadır. Otopark ihtiyacı alanı çevreleyen yollarda tasarlanmış, ayrıca binalar için gerekli olan servisi sağlamak için servis yolları öngörülmüştür.

Alandaki 11 adet yapının korunması, 3 adet yapının cephesinin korunması, 5 adet yapının da bazı mimari detaylarının restore edilerek korunması, kalan evlerin ise yatay mahalle yapılanması şeklinde, konut, ticaret, yönetim alanları ve yeşil alan olarak düzenlenmesi yönünde plan kararları oluşturulmuş, uygulama etapları projeleri hazırlanmıştır. Ancak uygulama etapları planı onaylanmadığından uygulamaya geçilememiştir.

Uygulama Projesi Örneği


PROJENİN BUGÜNÜ

Kale Bölgesi’ndeki niteliğini kaybetmiş, işlevini yitirmiş alanın yeniden yaşanabilir bir alan olarak kente kazandırılması, çevresindeki tarihi doku ile kültürel bütünlüğün sağlanması, çevre kalitesinin arttırılması, kaybolan mimarî zenginliğin yeni- den hayata geçirilmesi, tarihi yapılara olan baskının azaltılması amacıyla Turgut CANSEVER tarafından hazırlanan Kale Pro jesi’nin günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde revize edilmesi düşüncesinden hareketle yatay mahalle yapılanması şeklinde, bugünkü kültür turizm ve sosyal amaçlı bir proje olarak ele alınmıştır.

Turgut CANSEVER’in kızı Emine ÖĞÜN tarafından hazırlanan Sivas Kale Projesi Revizyon  Koruma Amaçlı İmar Planı Sivas Kültür Varlıkları Koruma  Bölge Kurulu’nun 13.10.2016 tarih 3110 sayılı kararı ile 1/500 ölçekli kentsel tasarım ve 1/200ölçekli avan projeleri ise 23.02.2017 tarih ve 3405 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Çevre yollar dahil 42.235,15 m2, çevre yollar hariç 37.060 m2’lik bir alandan oluşan Projede, yeşil bir mahalle oluşturulması öngörülmüş,  yapılaşma kısıtlı tutulmuş, 34.569 m2’si yeşil alan ve arkeopark olarak ayrılmış, zeminde 7.403 m2 toplamda 13.516 m2 yapılaşma öngörülerek projelendirilmiştir.

Proje Alanında 20 değişik tipte 79 adet günübirlik ve uzun süreli konaklama amaçlı ev, 11 tipte 19 binadan oluşan sos- yo-kültürel tesis, 4 tipte 4 adet Kültür Sanatevi-Müze olmak üzere toplamda 98 adet bina bulunmaktadır.   İlk projeye göre bugün yapılması planlanan projede yoğunluk azaltılarak daha fazla yeşil alan öngörülmüştür.

Sivas’ın merkezindeki tarihi kent meydanı ile bir bütün oluşturabilecek proje alanının, yeniden yaşanabilir bir alan ola- rak kente kazandırılması için hazırlanan Sivas Kale Projesi’nin, hayata geçirilmesini teminen Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezleri Programı kapsamında değerlendirilmek üzere 3 etap halinde hazırlanan Fizibilite Raporu Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur.

1. Etap Fizibilite Raporu anılan Bakanlık tarafından değerlendirilmiş, uygun görülerek projenin 1. etabı için hibe verilmesi kabul edilmiştir. 1 Etapta yer alan sosyokültürel tesislerin ve kültür sanat evi-müzelerin yapılmasına yönelik ihale işlemleri ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

 

Türkçe